• Teenused on suletud!

  Kui sul on veel midagi siit vaja, siis lae need alla kohe!
  See on võimalik veel mõned päevad!

  OMA asjade allalaamiseks LOGI kõigepealt teenusesse ning otsi OMA fotode/videote lehelt linki kus on sõnad "LAE" ja "ALLA"

  Rohkem infot

  NB! See teade on nähtav ainult esimesel päringul

  NB! Teenused on suletud! Kliki ja loe lähemalt.

OÜ Nagi teenuste üldtingimused

Käesolevad tingimused reguleerivad kõigi Osaühing Nagi (edaspidi tekstis Nagi) poolt hallatavate internetiteenuste, -serverite ja -lehekülgede (edaspidi teenuste) kasutamist eraisikust või juriidilisest isikust kasutajate (edaspidi kasutajate) poolt. Nagi teenuseid kasutades kinnitab kasutaja, et on antud tingimustega tutvunud ning nõustub täielikult nende täitmisega. Tingimustega mittenõustuv kasutaja kohustub koheselt lõpetama Nagi teenuste kasutamise. Käesolevate üldtingimuste rikkumise, kahju tekkimise ja kõigi võimalike kasutaja tegevusest tulenevate tagajärgede eest vastutab kasutaja vastavalt Eesti Vabariigi ja rahvusvahelisele seadusandlusele.

Konkreetse teenuse kasutustingimused

Enne iga konkreetse Nagi teenuse kasutamist kasutaja poolt on Nagil õigus nõuda kasutajalt vastava eraldiseisva teenuse kasutustingimuste heakskiitmist, mis esitatakse kasutajale eraldi dokumendina. Kasutustingimused kehtivad koos käesolevate üldtingimustega.

Eraisiku poolne teenuste kasutus

Nagi teenuste tasuta kasutamine on eraisikutele lubatud vaid isiklikku kasu või sissetulekut mittetootval mitte-ärilisel otstarbel. Ilma erikokkuleppeta ei ole lubatud Nagi kasutamine otsese isikliku kasu või sissetuleku saamiseks. Nagi jätab endale õiguse kehtestada eritingimusi ning teenustasusid kasutajatele, kelle tegevuse eesmärgiks teenuste kasutamisel on otsese isikliku kasu või sissetuleku saamine.

Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide poolne teenuste kasutus

Ettevõtte, asutuse, organisatsiooni või muu juriidilise isiku nimel tegutsevad kasutajad peavad Nagi teenuste kasutamise eelnevalt kooskõlastama Nagiga, registreerudes Nagi teenustes vastava ettevõtte, asutuse või organisatsiooni nimel. Nagi jätab endale õiguse kehtestada eritingimusi ning teenustasusid kasutajatele, kelle tegevuse eesmärgiks teenuste kasutamisel on otsese ärilise kasu või sissetuleku saamine.

Nagi kasutajakonto Nagikonto

Nagi kasutajakonto (edaspidi Nagikonto) on unikaalne kasutajale eraldatud kasutajanimi koos sinna juurde kuuluvate andmetega. Igal inimesel, ettevõttel, asutusel või organisatsioonil on õigus omada Nagi süsteemis vaid ühte Nagikontot ning teha toiminguid vaid ühe kasutajanime all. Mitme Nagikonto loomine sama juriidilise või eraisiku poolt on rangelt keelatud. Nagikonto loomisega annab kasutaja Nagile õiguse pakkuda kasutajate autentimist, sisselogimist ning külastuste ja kohaloleku kontrolli jälgimist ning isikuga seonduvate andmete esiletoomist Nagi ja tema koostõõpartnerite teenustes.

Andmete esitamine

Kasutades Nagi teenuseid kohustub kasutaja teenustesse sisestama vaid korrektseid isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kontaktandmed, isiku profiili osad ning muud isikut kirjeldavad ja identifitseerivad andmed) ja vaid korrektseid ettevõtte, asutuse või organisatsiooni andmeid (ettevõtte, asutuse või organisatsiooni nimi, aadress, registrikood ning muud ettevõtet, asutust või organisatsiooni kirjeldavad ja identifitseerivad andmed) ning tagama andmete ajakohasuse Nagi teenustes. Kasutaja andmete muutumisel peab kasutaja Nagi teenustesse sisestama oma uued korrektsed andmed.

Kasutaja kohustub mitte avaldama oma Nagikonto salasõna teistele kasutajatele või isikutele, seda kusagil mitte avaldama ning tegema kõik selleks, et kellelgi poleks ligipääsu tema salasõnale. Kahtluse või teadmise korral, et keegi peale tema enda on kasutaja salasõna teada saanud, on kasutaja kohustatud viivitamatult sellest informeerima Nagi ning kasutusele võtma uue salasõna.

Autoriõigused

Nagi teenuseid kasutades kohustub kasutaja järgima kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid autoriõiguse alaseid seadusandlikke akte. Lubatud ei ole teiste autorite tõõde (sealhulgas fotode, videote, muusikateoste, tekstide jms) teenustesse sisestamine ega üleslaadimine, sisestada tohib vaid autori enda loomingut.

Nagi teenustes avaldatud infole kehtib tavapärane autoriõigus, kui kasutaja ei ole enda poolt esitatavate andmete juures otsustanud teisiti, millest ta annab teada Nagi süsteemi pakutavate vahendite ja andmete juures äratoodavate selgitavate tekstide abil (näiteks Creative Commons litsentsitüübi määramine või teose kasutamise lubamine selgitava teksti näol andmete juures).

Piirangud

Nagi jätab endale õiguse kehtestada teenustes või teenuste tingimustes igale kasutajale teatud piiranguid, mille raames on lubatud teenuste kasutamine. Piirangute hulka võivad kuuluda näiteks kasutaja poolt ühes või mitmes teenuses kasutatav kettapind, ajaühikus määratud üleslaadimise maht, erinevate andmeelementide arv, ühe teenusesse sisestatava või üleslaaditava andmeühiku suurus ja muud piirangud. Kasutaja kohustub talle kehtestatud piiranguid järgima ja neid mitte ületama.

Suhtlus teiste kasutajatega

Kasutajal ei ole lubatud saata teistele kasutajatele reklaamkirju ega masspostitusi.

Garantii ja vastutus

Nagi teeb kõik endast tuleneva teenuste kvaliteetse tõõ tagamiseks, kuid kõiki teenuseid pakutakse "nagu on" põhimõttel oma võimaluste ja parema äranägemise raames. Nagi ei paku oma teenuste raames mingeid garantiisid. Kuigi Nagi teeb kõik endast oleneva andmete säilimise, turvasüsteemide, teenuste käideldavuse ja andmete konfidentsiaalsuse tagamise osas, ei võta Nagi mingit vastutust antud tegevuste ega näitajate osas. Nagi soovitab kõigil kasutajatel tagada ise kõigi andmete tagavarakoopiate olemasolu teistes süsteemides. Nagi, tema omanikud, tõõtajad ega koostõõpartnerid ei vastuta teenuste kasutamisest tekkivate kahjude ega võimalike tekkivate tagajärgede eest. Nagi ei vastuta kasutajate poolt teenustesse lisatud andmete (sealhulgas fotode, videote, muusikateoste, tekstide jms) sisu eest ning selle eest vastutab kasutaja.

Keelatud tegevused ja keelatud sisuga info ning andmed

Kasutajal ei ole Nagi teenustes lubatud kuritegeliku, pornograafilise, ähvardava, rõveda, solvava, teadlikult laimava või teadlikult ebaõige sisuga materjalide või andmete esitamine. Nagi jätab endale Eesti Vabariigi seadusandluse raames ainuõiguse otsustada, millised materjalid või andmed vastavad antud tingimustele ning õiguse tingimustele mittevastavate materjalide või andmete ilma etteteatamiseta kustutamiseks või blokeerimiseks.

Kasutajal on lubatud vaid nende andmetüüpide üleslaadimine või sisestamine, mida on kirjeldatud info üleslaadimise või andmete sisestamise lehekülgedel, vormides või abitekstides.

Kasutaja kohustub info ja andmete esitamisel lähtuma Eesti Vabariigis levinud üldkehtivatest eetika- ja moraalinormidest ja olema viisakas teiste kasutajate suhtes.

Ligipääs automatiseeritud vahenditega

Kasutajal on õigus Nagi teenustele ligipääsuks vaid Nagi poolt ametlikult pakutavate, esile toodud ja välja reklaamitud ligipääsumeetodite abil. Nagi jätab endale õiguse piirata teenuste kasutamist ja sellele ligipääsu liigset koormust või võimalikke tehnilisi probleeme tekitavate automatiseeritud vahendite abil.

Andmete linkimine teistele lehekülgedele

Kasutajatel on lubatud Nagis esitatud andmete (näiteks fotod, videod, helifailid jms) paigutamine ja linkimine teistele veebilehtedele juhul, kui Nagi on vastava soovituse antud andmete juures ära toonud ja selleks vastavad vahendid välja pakkunud, tingimusel, et andmed lingitakse vastava HTML-tag'i abil tagasi algsele Nagi teenuse HTML-leheküljele või vastavale audio- või videomängija tarkvarale.

Nagi jätab endale õiguse linkida kasutaja poolt sisestatud andmeid (näiteks fotod, videod, helifailid jms) Nagi teenuste välistele veebilehtedele Nagi tutvustavatel eesmärkidel (näiteks bännerid, HTML-reklaamid jms).

Andmete liidesed väliste teenustega

Nagi jätab endale õiguse luua tehnilisi võimalusi kõigi Nagi teenustes paiknevate andmete (näiteks fotod, videod, helifailid jms) saatmiseks Nagi teenustest väljaspool paiknevatesse teistesse veebi-, interneti- ja mobiilteenustesse, kehtestades erinevaid tasusid antud võimaluste ja liideste kasutamise eest.

Tasulised teenused

Nagil on õigus kehtestada kasutajatele eritasusid ning pakkuda tasulisi teenuseid, millest teavitatakse kasutajaid eraldi.

Nagi tasulised teenused ja paketid on kas tähtajalised või tähtajatud. Peale tähtajalise lepingu lõpptähtaja saabumist piirab Nagi vastava teenuse lisafunktsionaalsuse tasuta paketi tasemele.

Isikuandmete töötlemine

Kasutaja annab Nagile õiguse tema poolt teenustesse sisestatud isikuandmete tõõtlemiseks ja säilitamiseks. Kui vastavas teenuses või selle kasutustingimustes pole märgitud teisiti, peab kasutaja arvestama, et kõik andmed on mõeldud Nagi ja tema koostõõpartnerite teenustes avalikuks esitamiseks vastavate teenuste veebilehekülgedel. Kasutaja annab Nagile õiguse oma isikukoodi tõõtlemiseks ja säilitamiseks, võimaldamaks kasutaja sisselogimine ID-kaardiga ning Nagi nõudmisel enda unikaalseks identifitseerimiseks Nagi teenustes. Juhul kui kasutaja soovib Nagi poolset isikuandmete tõõtlemise ja säilitamise lõpetamist, võimaldab Nagi kasutajal oma Nagikonto ja kõik sinna juurde kuuluvad andmed kustutada. Nagil on õigus avaldada kasutaja poolt ühte teenusesse sisestatud andmeid ka teistes Nagi teenustes, mille kasutustingimused on vastav kasutaja heaks kiitnud.

Lepingu lõpetamine

Antud üldtingimuste rikkumise (sealhulgas võõra või väljamõeldud nime all esinemise, ebaõigete andmete esitamise, mitme Nagikonto omamise või muude rikkumiste) korral on Nagil õigus kõigi isikuga seotud andmete ja info süsteemis blokeerimise või kõigi või osa andmete (sealhulgas fotode, videote, helifailide, tekstide jms) kustutamiseks kasutajat sellest eelnevalt hoiatamata. üldtingimuste või teenuse kasutustingimuste rikkumise korral ühes teenuses on Nagil õigus sanktsioone kasutusele võtta korraga ühes või mitmes Nagi teenuses.

Kasutajate osas, kes on rikkunud antud üldtingimusi või teenuse kasutustingimusi, on Nagil õigus Nagikonto sulgemiseks, ajutiseks blokeerimiseks või kustutamiseks. Nagi jätab endale õiguse keelduda oma teenuste pakkumisest ükskõik millisele juriidilisele või eraisikule, tuues samas selgituseks ära keeldumise põhjused.

üldtingimuste ja teenuste kasutustingimuste muudatused

Nagi jätab endale õiguse antud üldtingimuste ja teenuse kasutustingimuste osaliseks või täielikuks muutmiseks. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Nagi üldtingimuste ja kasutustingimuste lehtedel Nagi teenustes või teate saatmisest Nagi sisemise teadete süsteemi kaudu. Kui kasutaja muudetud üldtingimuste ja teenuse kasutustingimustega ei nõustu, on tal kohustus koheseks Nagi teenuste kasutamise lõpetamiseks. Teenuste edasine kasutamine tähendab nõustumist ka üldtingimuste ja kasutustingimuste muudatustega.

Teenuse Fotoalbum.ee kasutustingimused

Käesolevaga kinnitab kasutaja, et nõustub Osaühing Nagi poolt opereeritava fototeenuse Fotoalbum.ee allpool toodud kasutustingimustega.

Teenuses Fotoalbum.ee ei ole lubatud:

 • Veebilehtede elementide (sealjuures menüüpiltide, kasutajaliidese elementide, smilie'de, avataride, ikoonide jms) üleslaadimine ja otsene linkimine HTML-tag'ide abil teistelt veebilehtedelt ega teistest veebiteenustest, kuna see võib süsteemi liigselt koormata.

Nagil on õigus nõuda teenusest Fotoalbum.ee selliste fotode eemaldamist, kus on isikut kujutatud tema vaba tahte vastaselt väljaspool avalikku kohta, või teostada ise nende fotode kustutamine või blokeerimine. Vastava eemaldamise eeltingimuseks on teosel kujutatud isiku poolne kirjalik avaldus koos enese identifitseerimise ja oma isikuvastavuse tõestamisega.